2015-01-14

Literatúra k dejinám astronómie na Slovensku v slovenčine

Téma Dejiny astronómie na Slovensku je spracovaná pomerne málo. Niekoľko statí sa objavilo vo viacerých publikáciach venujúcich sa dejinám astronómie len čiastkovo. Do zoznamu som vybral len dve syntézy. Úvod do dejín astronómie ponúka na niekoľkých stranách okrem svetových dejín aj náčrt vývoja astronómie na našom území. Oveľa obsažnejší a podrobnejší prehľad o Slovákoch v astronómii a astronómii u Slovákov podáva práca Dejiny astronómie a Slovensko.
V ďalšej časti uvádzam niektoré významné monografie a prehľadové práce, ktoré sú venované čiastkovým témam z dejín astronómie na našom území. Pridávam aj prehľad preložených prameňov z cudzích jazykov, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú Slovenska.

Syntézy:
DRUGA, Ladislav: Úvod do dejín astronómie. 2. vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2013, 247 s. ISBN 978-80-85221-76-3.
DRUGA, Ladislav: Dejiny astronómie a Slovensko. 1. vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2006, 444 s. ISBN 80-85221-53-5. (Obsahuje prepracovaný materiál z prvého vydania publikácie Úvod do dejín astronómie z roku 1995.)

Monografie a prehľady:
ADAMUV, Pavel: Slnečné hodiny na Slovensku. Košice : Technické múzeum v Košiciach, 1980, 132 s.
BODNÁR, Ján (ed.): Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. Bratislava : Veda, 1987, 496 s.
DRUGA, Ladislav (ed.): 125. výročie hvezdárne v Hurbanove. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 1998, 78 s. ISBN 80-85221-27-6.
DRUGA, Ladislav (ed.): Významné osobnosti v dejinách astronómie na Slovensku I. Hurbanovo : Slovenské ústredie amatérskej astronómie, 1990, 128 s. ISBN 80-85221-02-0.
FERENCOVÁ, Elena: Maximilián Hell – významná osobnosť slovenskej vedy a techniky. Bratislava : Asklepios, 1995, 120 s. ISBN 80-7167-006-5.
HALLON, Ľudovít – FALISOVÁ, Anna – MOROVICS, Miroslav Tibor: Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2006, 306 s. ISBN 978-80-88880-73-8.
HOLOŠOVÁ, Alžbeta – ŽAŽOVÁ, Henrieta: Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 – 1785. Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 118 s. ISBN 978-80-8082-566-9.
PAJDUŠÁKOVÁ, Ľudmila: M. R. Štefánik astronóm. Bratislava : Obzor, 1970, 155 s.
PÖSS, Ondrej: Dejiny exaktných vied na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Bratislava : Veda, 1987. s. 73 – 80, 117 – 124.
RUŠIN, Vojtech: Astronóm Milan Rastislav Štefánik. Bratislava : Veda, 2009, 163 s. ISBN 9788022410717.
RUŠIN, Vojtech: M. R. Štefánik – slovenský astronóm. Bratislava : Alfa, 1991, 112 s. ISBN 8005008902.
TIBENSKÝ, Ján (ed.): Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850. 1. zv. Martin : Matica slovenská, 1976, 722 s.
TIBENSKÝ, Ján (ed.): Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850. 2. zv. Martin : Matica slovenská, 1976, 316 s. (s. 723 – 1038).
ZEMPLÉNOVÁ, Jolana: Dejiny fyziky na Slovensku do polovice 19. storočia. Bratislava : Veda, 1974, 447 s.

Pramene:
KMEŤ, Vladimír – BENEOVÁ, Mária (ed.): Astronomický denník Maximiliána Hella vedený na ostrove Vardø. (z latinčiny preložil Pavol Miklovič). Nitra : Garmond, 2014, 144 s. ISBN 978-80-89703-08-1.
SENTIVÁNI, Martin: Kozmologická štúdia. (z latinčiny preložil Svorad Zavarský). In: Slavica slovaca. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, roč. 46, rok 2011, č. 3. ISSN 0037-6787.
ŠAJNOVIČ, Ján: Cesta Maximiliána Hella do Vardö pri Laponsku a jeho pozorovanie prechodu Venuše v roku 1769. (z nemčiny preložil František Hattala). Bratislava : Tatran, 1977, 115 s.