2008-12-20

Syntézy dejín svetovej astronómie v slovenčine

Dejinám astronómie sa v slovenčine doposiaľ venovala malá pozornosť. Odráža sa to aj na počte prác zhrňujúcich celý vývoj astronómie od jej počiatkov až po najnovšie objavy a trendy. Takto skromne sú však zastúpené viaceré prírodovedné odbory, niektoré dokonca ešte nemajú spracovaný dejinný materiál vo forme syntézy. Za posledných 25 rokov vyšli k dejinám astronómie dve syntézy; v podstate len jedna, Úvod do dejín astronómie bol neskôr včlenený do knihy Dejiny astronómie a Slovensko. Encyklopédiu astronómie som do zoznamu zaradil výnimočne, pretože tiež obsahuje stručný vývoj astronomickej vedy. (Dočasne som sem zaradil jednu voľne prístupnú prácu v českom jazyku.)

HAJDUK, Anton – ŠTOHL, Ján: Encyklopédia astronómie. 1. vyd. Bratislava : Obzor. 1987. 760 s. (strany 23-61)
DRUGA, Ladislav: Úvod do dejín astronómie. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň. 1995. 183 s.
DRUGA, Ladislav: Dejiny astronómie a Slovensko. 1. vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň. 2006. 444 s. ISBN 80-85221-53-5. (obsahuje prepracovaný materiál z publikácie Úvod do dejín astronómie vydanej v roku 1995)
ŠTEFL, Vladimír – KRTIČKA, Jiří: Historie astronomie. Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerizty. 2008. 143 s. (po česky, dostupné na: http://astro.physics.muni.cz/download/documents/skripta/F6560.pdf)