2017-02-15

Astronómia v tieni polmesiaca

Zdroj: ŠIŠULÁK, Stanislav: Astronómia v tieni polmesiaca. In: Kozmos. Roč. XL, č. 4 (2009), s. 18–20. ISSN 0323-049X. (voľne dostupné na adrese: http://www.suh.sk/nasa-ponuka/publikacie/periodicka-tlac/kozmos-52009/book/6-kozmos-20094/3-kozmos-2009)
Svoj originálny článok publikujem v podobe, v akej bol zaslaný redakcii Kozmosu. Neobsahuje žiadne výrazné zmeny. (V priezvisku nastala tlačová chyba.)

Astronómia v tieni polmesiaca

Korene poznatkov súčasnej vedy o vesmíre siahajú až do čias staroveku, do čias Egypťanov, Babylončanov a Grékov. Napriek tomu, že posledne menovaný národ sídlil v európskej časti Eurázie, konštantná tradícia starovekých astronomických znalostí sa v tejto časti takmer nezachovala. Politické udalosti na začiatku stredoveku spôsobili, že vo vedeckej oblasti nastal na niekoľko storočí útlm a veda išla dopredu len veľmi pomalými krokmi, ak sa to vôbec dá nazvať postupom. Ak však chceme hľadať ako sa k nám múdrosti starých Grékov a národov z oblasti Blízkeho východu a Mezopotámie dostali, musíme obrátiť pohľad na civilizáciu prekvitajúcu v tieni polmesiaca. Nebol to však len planý prenos poznatkov, ale syntetické spracovanie vedomostí Indov, Peržanov a Grékov, ich kritické hodnotenie, a čo je dôležité, samostatný arabský prínos do pokladnice vedy.

Púť astronómie do Arábie
Začiatky arabskej civilizácie sa dajú klásť najneskôr do roku 622. Vtedy začal prorok Mohamed organizovať okolo seba ľudí, ktorí začali vyznávať nové náboženstvo – islam. Za relatívne krátky čas sa arabským armádam podarilo vydobyť veľký kus územia siahajúceho od Pyrenejského polostrova cez severnú Afriku, Blízky východ až po strednú Áziu a Indický subkontinent. Situácia v prvej polovici 8. storočia bola turbulentná a rozvoju kultúry a vedy nepriala. Všetko sa zmenilo až po vojne medzi dvomi rodmi Umajjovcami a Abbásovcami, ktorá skončila v roku 750. Abbásovci, ako víťazi, začali vládnuť nad východnou časťou ríše, kde založili v roku 762 mesto Bagdad. To sa stalo hlavným mestom a centrom ríše. Kalifovia tejto dynastie priali rozvoju vedy, umenia a kultúry a zakrátko vyrástlo v Bagdade stredisko učenosti vtedajšieho arabského sveta – Dom múdrosti. Založil ho kalif al-Ma’mún (813–833), ktorý vysielal poslov do rôznych zemí, najmä do Byzantskej ríše, aby skupovali rukopisy „v neznámom jazyku“ (gréčtine) a prekladali ich do arabčiny, ktorá sa ako jazyk islamskej posvätnej knihy Koránu stala aj jazykom arabskej vedy a sveta. Púť rukopisov do arabských rúk začínala v Európe, kde väčšina z nich vznikla. Po páde Západorímskej ríše časť rukopisov ostala na rôznych miestach južnej a západnej Európy, časť sa objavila v Byzantskej ríši a v ďalších východných krajinách. Už od štvrtého storočia boli diela Galéna, Euklida, Ptolemaia a iných velikánov antickej vedy prekladané tiež do sýrčiny. Grécky pôvod majú mnohé vedecké diela písané v perzskom jazyku a sčasti grécke sú aj texty písané sanskritom. Prekladatelia z týchto jazykov boli prítomní na dvore kalifa tolerantného voči iným vierovyznaniam. Zo sanskritu boli do arabčiny preložené viaceré diela, napr. Sindhind, základ pre neskoršie tabuľky zvané zídž. Indická astronómia a matematika v ôsmom a začiatkom deviateho storočia značne vplývala na Arabov. Najväčší dopad na ich vedu však mali práve grécke diela, ktoré sa vo veľkom začali prekladať práve za vlády spomínaného al-Ma’múna. Ako jedny z prvých preložili Arabi Ptolemaiove diela Almagest, Planetárne hypotézy, Príručné tabuľky a Tetrabiblos, ktoré tvorili základ, na ktorom mohla vyrásť samostatná arabská astronómia. Arabi sa prostredníctvom nich zoznamovali s gréckymi modelmi planetárnych dráh, súhvezdiami, astrológiou a rôznymi matematickými metódami ako napr. problém priemetu trojrozmerných telies do roviny.

Vylepšovanie a kritika gréckeho dedičstva
Prvotný „vedecký“ pohľad na usporiadanie sveta sa do arabskej filozofie dostal tiež práve z gréckych diel. Vesmír bol zložený z 9 na sebe naukladaných koncentrických sfér, v ktorých strede sa nachádzala nehybná Zem. Najbližšia sféra – mesačná – obopínala štyri sublunárne oblasti patriace každému zo štyroch živlov. Nad mesačnou sférou bolo ďalších 6 sfér pre jednotlivé planéty, medzi ktoré patrilo aj Slnko. Ôsma sféra patrila tzv. stáliciam a deviata bola zdrojom denného pohybu. Každá zo sfér obsahovala deferent, excentre a epicykly a bola vyplnená éterom. Tento nebeský systém, ktorý bol z veľkej časti odvodený z Ptolemaiových Planetárnych hypotéz, Arabi začali postupne zavrhovať a hľadali namiesto neho prijateľnú náhradu, prípadne sa ho snažili nahradiť zmysluplnejším systémom. Nútila ich k tomu aj skutočnosť, že v 9. storočí astronómovia namerali vyššiu hodnotu precesie a iný sklon ekliptiky, než udával Ptolemaios. Z pozorovaní im vyplynulo, že dochádza k javu zvanému trepidácia (oscilácia bodov rovnodenností), a tá bola pre ich modely vesmíru racionálnejšia. Tento jav spomína ešte Kopernik vo svojom najznámejšom diele De revolutionibus orbium coelestium z roku 1543 a až Tycho Brahe trepidáciu zavrhol.
Medzi ďalšie problémy, ktoré vyplývali z rozdielov medzi Ptolemaiovým textom a pozorovaniami, patrili zmeny vo vzdialenosti Mesiaca od Zeme, hodnota precesie, sklon ekliptiky, excentricita slnečnej dráhy a pohyb slnečného apogea. Arabi tieto hodnoty opravili a drvivá väčšina prác napísaných v 9. storočí a neskôr už Ptolemaia necitovala. Proti Ptolemaiovi vystúpili nielen astronómovia s presnejšími pozorovaniami, ale navyše aj filozofi so svojimi predstavami ovplyvnenými Aristotelom. Ptolemaios zaviedol okrem deferentov a epicyklov bod zvaný ekvant, aby matematicky presnejšie vyjadril pohyby nebeských telies, ktoré sa nepohybovali konštantnou rýchlosťou. Práve ekvant narúšal predstavu filozofov o nebesiach s fyzicky reálnymi dokonalými kruhmi otáčajúcimi sa rovnakou uhlovou rýchlosťou. Medzi prvé práce, ktoré kritizovali tento systém patrili diela al-Hajtama z 11. storočia. Model s ekvantom odstránil v diele Pochybnosti o Ptolemaiovi napísanom približne v roku 1025 a fyzikálnu podstatu Ptolemaiovho skôr matematického vesmíru rozviedol v práci O usporiadaní sveta, ktorá sa ako jediné al-Hajtamove dielo dostala do stredovekej Európy. V Andalúzii sformuloval vlastný striktne geocentrický kozmologický model aj al-Bitrúdží, ktorý však realite nezodpovedal už vôbec, napriek tomu sa o ňom v Európe veľa diskutovalo. V 13. storočí sa pohybom nebeských sfér zaoberal marágsky astronóm at-Túsí, ktorý ekvant nahradil dvoma malými epicyklami pre každú planetárnu orbitu. Takto usporiadané epicykly ako geometrické útvary znázorňujúce rovnorodý pohyb dokázali lepšie vyjadriť nerovnorodý skutočný pohyb sfér, resp. planét. Tento model vošiel do dejín astronómie pod názvom at-Túsího pár, autor však stredy deferentov ponechal stále mimo Zeme. Vhodnejší a najmä prijateľnejší nápad pre filozofov nepriniesli ani jeho dvaja kolegovia, ktorí s ním pracovali na observatóriu. Podarilo sa to až Ibn aš-Šátirovi v Damasku nielen odstránením ekvantu, ale aj usporiadaním sfér tak, aby všetky ich stredy boli v jednom bode (sféry sa stali koncentrické). Navyše pridal do modelu obehov planét epicykly s takými rozmermi, aby pohyb telies zodpovedal pohybu telies v modeli navrhnutom Ptolemaiom. Mimochodom, Kopernikov model sa v mnohom podobá na Ibn aš-Šátirov, samozrejme centrom celej sústavy nie je uňho Zem, ale Slnko, no priamy vplyv na najslávnejšieho poľského astronóma nie je úplne dokázaný a momentálne je predmetom mnohých diskusií medzi historikmi vedy.

Observatóriá, prístroje a pozorovania
Okrem viacerých už spomenutých úloh sa Arabi svojimi pozorovaniami snažili zmerať zemepisnú šírku miest, hodnotu sklonu ekliptiky vzhľadom na nebeský rovník, spresniť údaje v modeli obehu planét navrhnutom Ptolemaiom a spresniť tiež polohy stálic. Ptolemaios im zanechal v Almageste metódu ako určiť z pozorovaní viaceré parametre dráh nebeských objektov. Arabi to potrebovali najmä na predpovedanie polôh planét v budúcnosti a tým aj osudov ľudí, obzvlášť panovníka. Hoci astrológia bola u nich veľmi populárna a väčšina ľudí často konzultovala rôzne plánované aktivity s astrológom, náboženské autority sa k nej stavali odmietavo a Korán hovorí, že budúcnosť môže poznať len Boh. Medzi najznámejších astrológov patril Abú Ma’šar, ktorý napísal viac než 40 diel.
Astronomické pozorovania sa často konali pod ochranou panovníkov, s tým súvisela jednak úloha vykonávať funkciu astronóma-astrológa na dvore kalifa, ale aj potreba vybudovať miesto na vykonávanie pozorovaní. „Presnejšie výsledky si vyžadujú väčšie prístroje,“ s týmto krédom, hoci mylným, stavali islamskí astronómovia prístroje a observatóriá obludných rozmerov. Osud takej pozorovateľne často súvisel s osudom panovníka; ak zomrel, observatórium stratilo podporu a onedlho zaniklo. Z pozorovaní však nevyplývalo len predpovedanie budúcnosti, ale aj riešenia rôznych praktických problémov.
Už začiatkom 9. storočia sa v Bagdade a neskôr v Damasku pod patronátom al-Ma’múna vykonávali pozorovania Slnka a Mesiaca. Spolu s týmito pozorovaniami sa v Bagdade a Mekke – centre a posvätnom mieste arabského sveta – vykonávali aj pozorovania zatmení Mesiaca. Arabskí astronómovia dokázali určiť rozdiel v zemepisnej šírke a dĺžke oboch miest a tým sa im s pomocou trigonometrie podarilo určiť pre Bagdad smer k posvätnému miestu, zvaný tiež kibla. Okrem spomenutých pozorovaní z Bagdadu a Damasku poznáme aj al-Battáního pozorovania z rokov 887–918 zo severnej Sýrie zamerané na výpočet sklonu ekliptiky, určovanie dĺžky roku a hodnoty precesie, alebo pozorovania as-Súfího z 10. storočia, ktorý vymedzil hviezdnu veľkosť viacerých stálic o niečo presnejšie ako uvádzal Ptolemaios. Na prelome 10. a 11. storočia sledoval oblohu Abú’l-Wafá v Bagdade, ktorý spolupracoval s Al-Bírúním z Chvárezmu (dnes Khiva v Turkmenistane), pri pozorovaní zatmenia Mesiaca v roku 997. Al-Bírúní sa zameriaval okrem sledovaní zatmení aj na stanovenie okamihov slnovratov a rovnodenností a meranie sklonu zemskej osi rotácie. Z Egypta sú doložené správy o pozorovaniach Ibn Júnusa, ktorý sledoval najmä zatmenia, konjunkcie objektov a venoval sa aj spresňovaniu okamihov slnovratov a rovnodenností. V jeho diele (tzv. Hákimských tabuľkách) sa dajú nájsť aj vylepšené parametre polôh Slnka, Mesiaca a ostatných planét. V tabuľkách dvoch posledne spomínaných astronómov sa tiež dajú nájsť rôzne metódy riešení všetkých štandardných problémov stredovekej sférickej astronómie. V 13. storočí vyrástlo v Maráge observatórium pod patronátom Mongolského chána Hülagüho a pracovalo pod vedením at-Túsího. Medzi veľmi známe miesto sledovania oblohy patrilo aj Ulugbegovo observatórium v Samarkande z prvej polovice 15. storočia, ktorého pracovníci vyprodukovali na tú dobu vcelku presné tabuľky polôh nebeských telies. Zaznačili v nich až 1 000 hviezd. Doteraz sa z observatória zachoval 40-metrový nástenný kvadrant.
Mnohé z prístrojov, ktoré používali Arabi pri svojich pozorovaniach, poznáme len zo zachovaných textov. Zo starších čias sa zachovali opisy armilárnej sféry, poludníkového kvadrantu a paralaktického pravítka. Hlavným zdrojom informácií bol najmä Ptolemaiov Almagest. Tieto prístroje si Arabi ďalej prispôsobovali svojim potrebám, zväčšovali veľkosť a rôznymi spôsobmi ich modifikovali. Prvé známe texty v arabčine popisujúce astronomické prístroje pochádzajú už z 8. storočia; ide o traktát o armilárnej sfére. Prvú zmienku o nebeskom glóbuse pochádzajúcu z arabskej oblasti máme z 9. storočia. Z 10. storočia sa zachovali prvé texty o sférickom astrolábe, ktorý je pravdepodobne vynálezom Arabov. Hoci opisy tohto prístroja vznikali ešte aj v 16. storočí, doteraz je známy len jediný exemplár takéhoto astrolábu pochádzajúci zo 14. storočia. K vylepšeniu astrolábu, aký bol známy z antických čias, došlo v Andalúzii v 11. storočí. Správu o tomto vylepšení podal az-Zarkálí. Jeho súčasník Ibn Chalaf napísal traktát o univerzálnom astrolábe, ktorý však neprekročil hranice Andalúzie a na východe bol známy po znovuvynájdení až v 14. storočí. V islamskom svete však každá „škola“ mala svoje vlastné astroláby, jedny jednoduchšie, iné zložitejšie. Z tých najdôležitejších sa dajú spomenúť astroláby bagdadskej (9.–10. storočie), andalúzskej (11. storočie), iránskej a mameluckej školy (obe z 13. až 14. storočia). Ku konštruovaniu týchto prístrojov prichádzalo ešte aj v 19. storočí, z ktorých sú mnohé veľmi precízne a majstrovsky vyrobené.
Ďalší často používaný prístroj stredovekých arabských astronómov bol kvadrant. Existovali však až tri jeho modifikácie. Už al-Chvárizmí spomína sínusový kvadrant s ortogonálnou sieťou, ktorý dokázal riešiť viaceré problémy vyplývajúce zo sférickej astronómie. Druhý bol tzv. „hodinový“ kvadrant, pomocou ktorého sa dala zistiť výška Slnka pre danú hodinu v hociktorý deň v roku (hoci len približne). Ako tretí typ kvadrantu používali arabskí učenci astrolábický kvadrant, ktorý, ako vyplýva z názvu, mal v sebe obsiahnuté prvky astrolábu a pomocou vlákna ukotveného v strede prístroja sa dal dosiahnuť efekt dennej rotácie.
Slnečné hodiny neboli dôležité len z vedeckého, ale najmä z praktického a náboženského hľadiska. Určovali totiž dobu počas dňa, v ktorej sa majú konať modlitby. Najstaršie slnečné hodiny sú vsadené do horizontálnej roviny, no vyskytovali sa aj vo vertikálnej rovine. Teoretické základy k zostrojeniu takýchto prístrojov získali Arabi z indických prameňov. Okolo roku 1000 zostrojil as-Saffár hodiny, ktoré dokázali určiť čas dvoch z piatich modlitieb vykonávaných moslimami počas dňa. V druhej polovici 14. storočia zostrojil aš-Šátir hodiny, ktoré dokázali vymedziť vhodnú dobu ku všetkým piatim modlitbám a čoskoro sa rozšírili do všetkých veľkých mešít v islamskom svete. Z ďalších menej známych prístrojov sa dajú spomenúť tieto: indikátor kibly, magnetický kompas, ekvatoreálne a polárne slnečné hodiny, planetárne ekvatoriá a tabuľky s výpočtami nastávajúcich zatmení. Vzhľadom na súčasný stav výskumu arabských prameňov je lepšie nechať si bližšiu charakteristiku týchto zariadení na neskôr.

Tabuľky a výsledky pozorovaní
Tabuľky (zvané tiež zídž) slúžia ako veľmi dobrý zdroj pre poznanie arabskej matematickej astronómie. Kompilované boli tak, aby sa z nich dali jednoducho vytiahnuť údaje potrebné pre astrologické výpočty. Pozostávali z niekoľkých stoviek strán a okrem samotných tabuliek obsahovali aj stručný text slúžiaci najmä ako návod na používanie. Takéto typické zídž obsahovali poznatky z chronológie, trigonometrie, sférickej astronómie, matematickej geografie a astrológie; informácie o zatmeniach Slnka a Mesiaca, paralaxe, stredných pohyboch Slnka, Mesiaca a planét a ich polohách, ako aj súradnice hviezd, návody na vypočítanie viditeľnosti mesačného kosáčika a pod. Najstaršie zídž boli vyhotovené v Indii a na území dnešného Afganistanu pred 9. storočím a zakladali sa na starších dielach pochádzajúcich tiež z rovnakej oblasti. Zídž z deviateho storočia napísané v Bagdade a Damasku už boli ovplyvnené Ptolemaiovým Almagestom a Príručnými tabuľkami. V 10., ale najmä v 11. a 12. storočí sa zídž kompilovali už aj v severnej Afrike a španielskej oblasti. Približne dvadsať z nich (podľa súčasného stavu výskumu) obsahuje originálne hodnoty, ktoré ich zostavovatelia namerali. Iné obsahujú buď prepočty hodnôt pre rôzne destinácie a kalendáre, alebo sú to jednoducho plagiáty. Medzi najznámejšie a najvplyvnejšie tabuľky patria al-Battáního, pochádzajúce približne z roku 910; Hákimské z konca 10. storočia, ktorých autorom je Ibn Júnus; al-Bírúního približne z roku 1025, Ibn Isháka skompilované v Tunise okolo roku 1195; Ilchanské zo severoperzskej Marágy, ktoré napísal at-Túsí v polovici 13. storočia a zídž od Ulugbega z prvej polovice 15. storočia.

Prenos astronomických poznatkov na východ a západ
Islamská astronómia sa do Číny dostala v 13. storočí. Na začiatku panovania dynastie Jüan v roku 1271 sa v Pekingu postavilo observatórium, na čele ktorého stál astronóm menom Ča Ma Lu Ting. Hlavnou náplňou práce islamských astronómov boli merania a výpočty, z ktorých hodnoty slúžili pre zostavenie kalendára pre moslimov v Číne. Oficiálne kalendáre pre ostatných Číňanov sa však zostrojovali čínskymi tradičnými postupmi. Islamskí astronómovia sa navyše málo stýkali so svojimi čínskymi kolegami, no poskytovali im aspoň dáta pre ich potreby. Preklady arabských astronomických prác nemali takmer žiadny vplyv na rozvoj čínskej vedy, podobne ako indické práce, ktoré sa do Číny dostali na začiatku 7. storočia. Čínska veda nemala svoje metódy zaostalejšie než indická alebo arabská, a aj z toho dôvodu sa stavala negatívne k prenikaniu cudzích vplyvov. Tento stav trval až do doby, keď do Číny dorazili jezuitskí misionári.
V Indii bola situácia v mnohom podobná. Začiatkom 18. storočia sa síce začali prekladať diela z arabčiny do sanskritu z nariadenia Džai Singha, (išlo najmä o komentáre k dielu at-Túsího od al-Birdžandího zo začiatku 16. storočia, Ptolemaiov Almagest alebo Ulugbegove planetárne tabuľky), no na indickú vedu nemali taký veľký vplyv ako práce, ktoré priniesli z Európy jezuiti okolo roku 1730.
Na Pyrenejský polostrov sa islam dostal začiatkom 8. storočia a veľmi rýchlo sa šíril na sever. Jeho prenikanie zastavili až Frankovia. V 10. storočí prežívalo svoju zlatú éru mesto Cordóba v Andalúzii na juhu Španielska. Vznikla tam veľká knižnica, ktorá obsahovala až 400 000 exemplárov rôznych vedeckých spisov v arabčine. Postupne sa s týmito spismi zoznamovala aj latinská Európa. Medzi prvé astronomické práce, ktoré vyšli v latinčine, patria viaceré spisy o astrolábe datované do obdobia konca 10. a začiatku 11. storočia. V roku 1085 sa kresťanským vojskám dostalo do rúk Toledo, v ktorom v druhej štvrtine 12. storočia vyrástla tzv. Toledská prekladateľská škola. Jej predstavitelia si vzali za úlohu preložiť všetky dostupné diela z arabčiny a gréčtiny do latinčiny, a to najmä z praktických dôvodov. Na prekladoch pracovali viacerí známi prekladatelia ako napr. Adelard z Bathu, Gerhard z Cremony, Platón z Tivoli, Róbert z Chesteru a iní.
V 13. storočí pôsobilo paralelne s touto inštitúciou aj prekladateľské centrum založené Alfonzom X. Učeným. Medzi dve najvplyvnejšie diela z tejto oblasti patria tzv. Toledské tabuľky a Alfonzínske tabuľky. Prvé z nich vznikli v druhej polovici 11. storočia a ich autorom je az-Zarkálí. Alfonzínske tabuľky, ako aj ich názov napovedá, boli zostavené v čase panovania Alfonza X. Učeného (1252–1282) Nevytvoril ich jeden autor, ale celá skupina ľudí hovoriaca rôznymi jazykmi a vyznávajúca navzájom odlišné náboženstvá. Obsah tabuliek je v mnohom podobný obsahu tabuliek zídž, ktoré sa kompilovali na východe. Medzi ďalšie práce, ktoré značne ovplyvnili rozvoj astronómie patrili al-Fargáního Základy astronómie a al-Battáního O pohybe hviezd. Prvú z nich preložili Ján zo Sevilly a neskôr Gerhard z Cremony v 12. storočí. Práve neskorší preklad slúžil Dantemu ako podklad pre svoju Božskú komédiu a Sacrobosco spracoval na základe prvého prekladu svoj známy Traktát o guli, v ktorom vysvetľuje problémy sférickej astronómie. Nepochybne veľkú úlohu zohral Almagest, ktorý preložil spomínaný Gerhard v roku 1175. Pomocou údajov a postupov v Almageste sa aj latinskí astronómovia a učenci zoznámili s viacerými detailmi matematickej astronómie, hlavne ako zdokonaliť a rozšíriť astronomické poznatky.
Prenikanie arabských vedeckých diel do Európy začalo teda už v 10. storočí. O dve storočia neskôr bol európsky vedecký svet doslova zaplavený rôznymi dielami z arabskej oblasti. S prekladom Almagestu ako základu pre teóriu a doplnkových diel, ktoré zodpovedali mnohé praktické otázky sa európska veda postupne vydávala na vlastnú cestu a neskoršie arabské práce už výrazne nedokázali ovplyvniť jej smerovanie. Ešte Kopernik sa na niektorých starších arabských autorov odvoláva, no po Braheho pozorovaniach sa už na arabské výsledky pozorovaní hľadelo ako na zastaralé a nepresné.

Použitá a odporúčaná literatúra:
GINGERICH, Owen: Islamic astronomy. In: Scientific American, 1986, vol. 254, p. 74–83.
HOCKEY, Thomas (ed.): The Biographical encyclopedia of astronomers. Springer. 2007.
HOSKIN, Michael: Cambridge illustrated history of astronomy. Cambridge university press. 1997.
JUŠKEVIČ, Adolf: Dějiny matematiky ve středověku. Praha : Academia. 1977.
LANKFORD, John (ed.): History of astronomy: an encyclopedia. Garland. 1997.
PANNEKOEK, Anthony: A History of astronomy. London : George Allen and Unwin. 1961.
RASHED, Roshdi (ed.): Encyclopedia of the history of arabic science. Vol. 1. Astronomy – theoretical and applied. London – New York : Routledge. 1996.
SELIN, Helaine (ed.): Astronomy across cultures. Dordrecht : Kluwer. 2000.
SELIN, Helaine (ed.): Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-western cultures. 2nd ed. Springer. 2008.
ŠPELDA, Daniel: Astronomie ve středověku. Ostrava : Montanex. 2008.
VERNET, Juan: Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno : L. Marek. 2007.